Translate

niedziela, 31 marca 2013

Wielkanoc oraz rozwiązanie zagadki... / Easter and the answer og the riddle...

Nagrodę niespodziankę (po losowaniu dokonanym przez moje dzieci) otrzymuje ... EVITAD

Gratulacje!

Dziękuję też za udział w zabawie :)

***********************************************************************

A surprise prize (after drawing made by my children) will be received by... EVITAD.

Congratulations!

And thank you for taking part in our game :)

 
"A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu." ( J 20,1)

Wielka Noc to wielka ciemność, ciemność ludzkiej rozpaczy, ludzkiej wątpliwości, ludzkiego smutku i rozpaczy. Mówią, że w Wielką Noc tylko Matka wierzyła w zmartwychwstanie, bo pierwszy episkopat w ogóle stracił wiarę.

Właśnie wtedy, kiedy ludzi ogarnęła tak wielka ciemność, gdy wszystko się załamało- Bóg okazał swoją moc i potęgę: Pan Jezus zmartwychwstał.

Odtąd nie ma już sensu ludzka rozpacz, że zło jest silniejsze od dobra.
Już nie ma sensu ludzka wątpliwość, że tajemnice wiary są nielogiczne. Już nie ma sensu ludzki płacz, że chowamy do grobu ciało razem z duszą.

Jeżeli ogarnie nas kiedy smutek, zwątpienie, rozpacz, lęk, wtedy pamiętajmy, że Bóg jest najbliżej nas. Jeden krok od nadziei. Tylko Bóg wydobędzie nas z naszej matni i dna.

(...) Ewangelia mówiła nam do ucha: Jest dobrze, bo można liczyć tylko na Pana Boga, Jego miłosierdzie, Jego wielkość i w obliczu zmartwychwstania wszystkie nasze smutki, rozpacze, płacze, wątpliwości są bezsensowne.

/ks. Jan Twardowski/

***********************************************************************

" It was very early on the first day of the week and still dark, when Mary of Magdala came to the tomb. She saw that the stone had been moved away from the tomb." /J 20,1/ 

Easter Night is a great darkness, the darkness of human despair, human concerns, human sorrow and despair. They say that at that Easter Night only Mother believed in the resurrection, as the first episcopate lost his faith at all.

And just when people got overcome by such darkness, when everything collapsed - God showed his strength and the power: Lord Jesus has resurrected.

Since then there is no sense of human despair that evil is stronger than right.

There is no sense of human doubt any more that the mysteries of faith are illogical. There is no sense of crying people that we bury the body in the tomb together with the soul. 

If one day we get embraced by sorrow, doubt, despair, fear, then remember that God is very close to us.
One step away from hope. Only God is able to pull us out of our trap and the depth.

(...) The Gospel has whispered into our ear: it's good because we can only count on God, His mercy, His greatness and in the face of resurrection  all our sorrows, despair, tears, doubts are meaningless.

/fr. Jan Twardowski/Bóg przez wielką swą Miłość z Chrystusem przywrócił mnie do życia... /Grzegorz Kramer SJ/

God by His great love, together with Christ, brought me back to life... /Grzegorz Kramer SJ/

sobota, 30 marca 2013

Wielka Sobota... / Good Saturday...Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. 

Wielka Sobota to dzień wypełniony czekaniem. Dzień pełen nadziei. Nadziei, że śmierć nie odniesie sukcesu.

Wielka Sobota jest potrzebna. Bez niej nie można dobrze pojąć tego, co się wydarzyło w Wielki Piątek. Bez niej nie sposób właściwie przeżyć tego, co się wydarzyło „trzeciego dnia”. Ten „dzień wyciszenia”, „dzień żałoby”, jest dniem cierpliwości, dniem umacniania wiary.

Dzisiejszy dzień to czas tęsknoty za Chrystusem. W szczególny sposób Kościół zwraca uwagę na Maryję, która jako jedyna w Wielką Sobotę przechowała wiarę Kościoła, kiedy to wszyscy uczniowie i Apostołowie Chrystusa uciekli.

(ekai.pl / liturgia.wiara.pl / kapucyni Krosno)

************************************************************

Good Saturday is a day of silence and looking forward. For Jesus' disciples it was a day of the biggest test.

Good Saturday is a day filled with waiting. The day full of hope. Of expectation that the death doesn't win.

Good Saturday is needed. Without it, you can not truly comprehend what happened on Good Friday. Without it, it is impossible to experience properly what happened on "the third day". This "day of silence", "day of mourning", is a day of patience, of the strengthening of faith.

Today is a time of longing for Christ. In a special way the Church draws attention to Mary, who is the only one who preserved the Church's faith on Good Saturday , when all the disciples of Christ and His apostles had ran away.